Giải sách bài tập Địa lí 7

Đề kiểm tra học kì 2

Giải từ câu 1 đến câu 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 134 đến trang 135 SBT Địa lí 7. Câu 2. Phân tích những thuận lợi …

Đề kiểm tra học kì 1

Giải từ câu 1 đến câu 7, giải bài tập lí thuyết từ trang 78 đến trang 79 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dân cư phân bố tập …

Bài 60: Liên minh Châu Âu – SBT

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 132 đến trang 133 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dựa vào sơ đồ dưới …

Bài 59: Khu vực Đông Âu – SBT

Giải từ câu 1 đến câu 5, giải bài tập lí thuyết từ trang 130 đến trang 131 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dựa vào SGK, hoàn thành …

Bài 58: Khu vực Nam Âu – SBT

Giải từ câu 1, câu 2, câu 3.1, câu 3.2, câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 127 đến trang 129 SBT Địa lí 7. Câu 2. …

Bài 56: Khu vực Bắc Âu – SBT

Giải câu 1, câu 2, câu 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 123 đến trang 124 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dựa vào sơ đồ dưới …