Giải sách bài tập Lịch sử 6

Bài 7: Ôn tập – SBT

Giải từ bài 1 đến bài 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 18 đến trang 21 SBT Lịch sử 6. Bài 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) …

Bài 6: Văn hóa cổ đại – SBT

Giải từ bài 1 đến bài 6, giải bài tập lí thuyết từ trang 15 đến trang 18 SBT Lịch sử 6. Bài 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) …

Bài 25: Ôn tập chương 3 – SBT

Giải từ bài 1 đến bài 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 69 đến trang 72 SBT Lịch sử 6. Bài 2. Hãy nối ô ở cột …