Giải bài tập Lịch sử 6

Bài 28: Ôn tập

Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5, bài 6, bài 7, giải bài tập lí thuyết trang 77 Lịch sử 6. Bài 2. Thời dựng …