Giải bài tập Khoa học lớp 5

Bài 63: Tài nguyên thiên nhiên

Giải bài tập bài 63: Tài nguyên thiên nhiên. Câu 1: Kể tên một số tài nguyên mà bạn biết. Trong các tài nguyên đó, tài nguyên nào được …