Giải bài tập Khoa học lớp 4

Bài 50: Nóng, lạnh và nhiệt độ

Giải bài tập bài 50 Nóng, lạnh và nhiệt độ. Câu 1: Trong ba cốc nước dưới đây, cốc a nóng hơn cốc nào và lạnh hơn cốc nào...