Giải bài tập GDCD 12

Bài 2: Thực hiện pháp luật

Giải từ câu 1 đến câu 6, bài tập lí thuyết trang 26 GDCD lớp 12. Câu 2. Thế nào là vi phạm pháp luật? Nêu ví dụ?

Bài 1: Pháp luật và đời sống

Giải từ câu 1 đến câu 8, bài tập lí thuyết trang 14, 15 GDCD lớp 12. Câu 2. Em hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo …