Giải bài tập Công nghệ 11

Bài 9: Bản vẽ cơ khí

Giải bài 1, 2, 3, bài tập lí thuyết trang 52 SGK Công nghệ 11. Câu 1: Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì ? Nêu các bước …

Bài 7: Hình chiếu phối cảnh

Giải bài 1, bài tập lí thuyết trang 40 SGK Công nghệ 11. Câu 1: So sánh với cách xây dựng hình chiếu trục đo và cách xây dựng …

Bài 5: Hình chiếu trục đo

Giải bài 1, 2, bài tập lí thuyết trang 31 SGK Công nghệ 11. Câu 1: Trình bày cách xây dựng hình chiếu trục đo...